Genom att bekräfta din anmälan till Vita eller Gröna Bandet (VGB) accepterar du våra allmänna villkor och vår policy för hantering av personuppgifter.
Du godkänner också att VGB använder digitala kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
Du godkänner även att du läst och förstått reglerna och intygar att du kommer att följa detta för att bli en godkänd Bandare efter avslutad tur.

Villkor

Dessa villkor gäller mellan Fjällfararnas Vita & Gröna Band (VGB) och dig som godkänner avtalet med VGB enligt vad som angetts i bekräftelsen (Bandaren).
 
ALLMÄNT
Som Bandare måste du följa VGBs alla grundläggande regler (REGLER), vara en god ambassadör för fjällen som både natur- och kulturlandskap samt vara medveten om att du genomför din tur helt på egen risk.
 
ANMÄLAN
Anmälan blir bindande när du har betalat anmälningsavgiften för det aktuella Bandet och VGB har bekräftat din anmälan.
 
Som Bandare behöver du noggrant kontrollera anmälningsbekräftelsen så snart den kommer. Eventuella felaktigheter meddelar du antingen direkt till VGB (gäller när man gör hela turen som en sammanhängande tur), eller via profilsidan (gäller VGB uppdelat på delsträckor).
 
För att anmäla dig kan du som Bandare vara lägst 18 år, alternativt måste din anmälan godkännas av din målsman. [TI1] 
 
Din anmälan är personlig och kan inte överlåtas till annan.
 
AVBOKNING / ÄNDRAD ANMÄLAN?
Eventuell avanmälan eller ändringar görs antingen via direktkontakt med VGB (gäller när man gör hela turen som en sammanhängande tur), eller via profilsidan (gäller VGB uppdelat på delsträckor) där du loggar in med din e-postadress och det lösenord som du fick i din anmälningsbekräftelse.
 
En anmäld och betald tur kan flyttas fram ett år (365 dagar) utan kostnad. För längre tid måste en ny anmälan och betalning göras.
 
UNDER TUREN
Som Bandare ska du alltid kunna uppvisa förmånskort (Cardskipper) vid nyttjande av dina rabatter för utrustning, boende etc.
 
ÖVRIGT
Vid eventuella klagomål, vänd dig direkt till VGB. Om du som Bandare och VGB inte kommer överens kan du vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.
 
Om VGB får kännedom om att du bevisligen har brutit några av Bandens regler, har VGB rätt att ogiltigförklara din anmälan och din tur inom ramen för VGB. VGB har i sådana fall också rätt att ogiltigförklara ett godkänt Band.
 
VGB får inom rimliga gränser ändra villkoren för din anmälan med anledning av externa kostnadsökningar, även efter det att avtalet blivit bindande för parterna.
 
VGB ansvarar inte för eventuell felaktig information eller löften från tredje part.

VGB reserverar sig för lag- och prisändringar utanför VGBs kontroll.
 
I det fall anmälan inte kan genomföras på grund av hinder utanför VGBs kontroll och som VGB inte kunde ha räknat med när avtalet ingicks och vars konsekvenser inte kunde ha undvikits eller övervunnits, är VGB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder (enligt Force Majeure).

Policy Personuppgifter

Fjällfararnas Vita & Gröna Band (VGB) hanterar och lagrar Bandarens personuppgifter:
- för att administrera anmälan,
- för att kunna hantera informationsutskick gällande exempelvis förmåner, diplom och annat som har koppling till den aktuella turen,
- som underlag för statistik.
 
De kommunikationskanaler som främst används är e-post, brev och appen Cardskipper.
De personuppgifter som behövs för att kunna administrera Bandarens anmälan och deltagande är namn, födelsedatum (år/månad/dag), postadress, e-postadress, telefonnummer. Andra, men i så fall frivilliga uppgifter, kan tillkomma.

VGBs register hanteras endast av firmatecknare på Fjällfararnas Vita & Gröna Band AB. VGB sparar Bandarens personuppgifter i sitt digitala deltagarregister. VGB vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Bandarens personliga data hanteras säkert.

Enligt dataskyddsförordningen har man rätt att få sina personuppgifter raderade då informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. VGB raderar på Bandarens begäran alla personuppgifter och då avsäger Bandaren sig också möjligheten att synas i VGBs externa kanaler. Begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till VGB (enligt nedanstående adress).
 
Bandaren har rätt att årligen och kostnadsfritt få information om hanteringen av sina personuppgifter. Begäran ska då vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till nedanstående adress:
 
Fjällfararnas Vita & Gröna Band AB
Östra Vålådalen 118
837 75 Vålådalen
 
En begäran om registerinformation via e-post kommer inte att behandlas.
VGB överför inte Bandarens personuppgifter vidare till tredje man utan Bandarens uttryckliga samtycke.

Bandaren har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om sig själv. Den begäran kan göras digitalt via mail till VGB eller direkt på Bandarens profilsida.