Din personuppgifter:

När anmälningsavgiften kommit in är du formellt anmäld och ditt namn läggs ut på hemsidan, tillsammans med dina färdkompisar.

Genom att anmäla dig till Gröna eller Vita Bandet (VGB) accepterar du vår policy för behandling av personuppgifter och vår behandling av personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av policyn. Du godkänner också att VGB använder sig av elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna hantera ditt deltagande och erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter enligt nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in i VGB och vad vi använder dom till?
 Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande och för att kunna hantera informationsutskick så som förmåner, diplom och annan verksamhet som har koppling till din intresseregistrering. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik. De kommunikations kanaler vi främst använder oss är e-post, brev och appen cardskipper.
Den information vi samlar in är den som du ger oss. De uppgifter vi behöver för att kunna administrera ditt deltagande är ditt namn, födelsedatum (år/månad/dag), postadress, e-postadress, telefonnummer.

Dina personuppgifter sparar vi i vårt deltagarregister.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till att synas i Turer på gång och Genomförda turer. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Fjällfararnas Vita & Gröna Band AB
Östra Vålådalen 118
837 75 Vålådalen
 
VGB´s register administreras endast av firmatecknare på Fjällfararnas Vita & Gröna Band AB.
Under överföringen från hemsidan till VGB´s mejlserver lagras informationen under en kort tid på cardskipper innan den raderas.

VGB säljer inte vidare dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke till andra organisationer eller företag.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till ovan nämnda adress.

En begäran om registerinformation via e-post kommer inte att behandlas.

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.