Din personuppgifter:

Genom att anmäla dig till Gröna eller Vita Bandet (VGB) accepterar du vår policy för behandling av personuppgifter och vår behandling av personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av policyn. Du godkänner också att VGB använder sig av elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna hantera ditt deltagande och erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter enligt nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in i VGB och vad vi använder dem till??
Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande och för att kunna hantera informationsutskick, såsom förmåner, diplom och annan verksamhet som har koppling till din intresseregistrering. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik. De kommunikationskanaler vi främst använder oss av är e-post och brev.
Den information vi samlar in är den som du ger oss. De uppgifter vi behöver för att kunna administrera ditt deltagande är ditt namn, födelsedatum (år/månad/dag), postadress, e-postadress och telefonnummer.

Lagring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparar vi i vårt deltagarregister.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter, men avsäger dig därmed också rätten att synas i Turer på gång och Genomförda turer. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Fjällfararnas Vita & Gröna Band
Östra Vålådalen 118
837 75 Vålådalen

Vem har tillgång till mina uppgifter?
VGB:s register administreras endast av firmatecknare på ATI Mountain Experience.
Under överföringen från hemsidan till VGB:s mejlserver lagras informationen under en kort tid på Cardskipper innan den raderas.

Vilka kan vi komma att dela din information med?
Svenska Fjällklubben (SFK) delges de uppgifter som behövs för att adminstrera medlemskapet som ingår i anmälan. Om inte fjällfararen meddelar att hen avstår.

VGB säljer eller sprider inte vidare dina personuppgifter till andra organisationer eller företag utan ditt uttryckliga samtycke.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Fjällfararnas Vita & Gröna Band
Östra Vålådalen 118
837 75 Vålådalen

En begäran om registerinformation via e-post kommer inte att behandlas.

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.